Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

Q345B cold drawn square tube maintenance and stacking knowledge

Makalanyň awtory:Q345B cold goýberiliş wagty:2021/08/10 14:21:12 Okamak:252
(1) Q345B soğuk çizik kare pipeleri saklamak için meýdança hasaplamak meýdançası bozgunç sürücüsü ile, zararlı gazlar veya toz fabrikalardan uzak bir yerde bulunmmalıdır.Weeds and all debris should be removed on the field, and the Q345B cold drawn square tube should be kept clean;

   (2) Asit, alkali, Q345B kare tüpüsü tuzlu, Q345B kare çelik tüpüsü ile birleşme bilgi, cement ve depoda Q345B sowuk çizikli kare tüpüsüne eşittir.Q345B soñky çeşitli surat çykan karratur tubalary çalşyrmagy önlemek üçin aýratynda gurulmaly we temas boýunçysyny önlemek üçin gurulmaly.

  (3) Uly bölek çelik, demirler, çelik tanaglary, uly dijameter Q345B sowuk kare piper, forgings we bölekler açylyp biler;

  (4) Small and medium-sized steel, wire rod, steel bar, Q345B square tube, Q345B cold-drawn square tube, steel wire and wire rope, etc., can be stored in a well-ventilated material shed, but must be top and bottom pads;

(5) Käbir kiçi Q345B soğuk çeken kare tubalar, ince çelik tabakaları, çelik taýtları, silikon çelik çatları, kiçi-diametri ya da ince çukuk çeken kare tubalar, çeşitli soğuk şekillendirilen, soğuk çeken Q345B soğuk çeken kare tubalar we yüksek fiyatlar, Q345B kare tüpleri K345B karratu çukuk şekillerde saklayabilir;

  (6) Gaýd edişi geografik şertlere görä saýlamaly.Q345B ikinji kvadrat çelik pipeleriniň bilimi adatça ýapylan depolaryny, diwarlar bilen depolary, sabit gapylar we pencereler we ventilasyon cihazlaryny ulanýar.

  (7) Mazarga güneş günlerde ventilat edilmeli, ýagşy günlerde suwa çykarmak üçin söndürilmeli we elmydama ýeterli maýdançalaryň etrapyny goramak üçin meýilleşdirmeli.

   2. Esasy ýerleşir, ilkinji goş

(1) Ýagtym prinsipi çykyş stabil we güvenli bolmagyny garaşdyrmak üçin Q345B karratun tüpüsi-Q345B karratun gaty-Q345B karratun gaty-Q345B sowuk dr

TAGSbelligi:Q235B square tube

Awtorlyk hukugy barada duýduryş:Namaýyşsyz karratur tüpüň üreticiÜpjün edildiQ345B cold drawn square tube maintenance and stacking knowledgeInternetden gelýär we diňe görkezmek üçin ulanylýar we şeýle maglumatlaryň takyklygyny, dogrulygyny, öz wagtynda ýa-da dolulygyny kepillendirmeýär. Käbir suratlaryň we tekstiň awtorlyk hukugy henizem asyl awtora degişlidir. Hukuklaryňyzy bozsaňyz, bize ýüz tutuň we mümkin boldugyça 24 sagadyň dowamynda pozarys. Diňe mugt hyzmatlar bilen baglanyşyklyQ345B cold drawn square tube maintenance and stacking knowledgeŞeýle hem, bu web sahypasynyň pikirlerini ýa-da pikirlerini görkezmeýär we salgylanma gymmaty ýok. Sag boluň.