Web sahypasynyň ulanylyş şertleri

1. Şertler

http://tm.1.vrindabg.com -den girip boljak bu web sahypasyna girmek bilen, bu web sahypasynyň ulanyş şertleri bilen ylalaşýarsyňyz we ýerli kanunlar bilen ylalaşyk üçin jogapkärdigiňizi kabul edýärsiňiz. Bu şertleriň haýsydyr biri bilen ylalaşmasaňyz, bu sahypa girmek gadagan. Bu web sahypasyndaky materiallar awtorlyk hukugy we söwda belligi kanuny bilen goralýar.

2. Ygtyýarnama

ulanyň

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasyndaky materiallaryň diňe bir nusgasyny diňe şahsy, täjirçilik däl wagtlaýyn görmek üçin wagtlaýyn göçürip almaga rugsat berilýär. Bu, adyň berilmegi däl-de, ygtyýarnamanyň berilmegi we bu ygtyýarnama boýunça siz:

Bu çäklendirmeleriň haýsydyr biriniň bozulmagy bilen Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici ýatyrylmagyna mümkinçilik döreder. Inationatyrylansoň, görmek hukugyňyz hem ýatyrylar we çap edilen ýa-da elektron görnüşinde ýüklenen materiallary ýok etmeli. Bu Hyzmat şertleri Hyzmat generatorynyň şertleri kömegi bilen döredildi.

3. Düzediş

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasyndaky ähli materiallar "bolşy ýaly" berilýär. Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici hiç hili kepillik bermeýär, beýan edilip ýa-da göz öňünde tutulsa, beýleki kepillikleri ýatyrýar. Mundan başga-da, Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasyndaky materiallaryň ulanylyşynyň takyklygy ýa-da ygtybarlylygy ýa-da başga materiallar ýa-da şu web sahypasy bilen baglanyşykly sahypalar bilen baglanyşykly hiç hili wekilçilik etmeýär.

4. Çäklendirmeler

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici ýa-da üpjün edijiler Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasyndaky materiallary ulanmak ýa-da ulanyp bilmezlik bilen ýüze çykan zyýanlar üçin jogapkärçilik çekmezler, hatda Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici ýa-da bu web sahypasynyň ygtyýarly wekiline habar berilse-de. , şeýle zeper ýetmek ähtimallygy barada dilden ýa-da ýazmaça görnüşde. Käbir ýurisdiksiýa göz öňünde tutulan kepillikleriň çäklendirilmegine ýa-da tötänleýin zyýan üçin jogapkärçiligiň çäklendirilmegine ýol bermeýär, bu çäklendirmeler size degişli bolup bilmez.

5. Wersiýalar we Errata

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasynda peýda bolan materiallarda tehniki, tipografiki ýa-da fotografiki ýalňyşlyklar bolup biler. Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici bu web sahypasyndaky materiallaryň haýsydyr biriniň takyk, doly ýa-da häzirki bolandygyny wada bermez. Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasyndaky materiallary islän wagtyňyz üýtgedip bilersiňiz. Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici materiallary täzelemek barada hiç hili borçnama bermeýär.

6. Salgylar

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasyna baglanan sahypalaryň hemmesini gözden geçirmedi we şuňa meňzeş sahypalaryň mazmuny üçin jogapkärçilik çekmedi. Islendik baglanyşygyň bolmagy, sahypanyň Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici tassyklamagyny aňlatmaýar. Islendik baglanyşyk web sahypasyny ulanmak ulanyjynyň töwekgelçiligindedir.

7. Saýtyň ulanyş şertleri üýtgetmeler

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasy üçin ulanyş şertlerine islendik wagt öňünden duýdurmazdan täzeden seredip biler. Bu web sahypasyny ulanmak bilen, şu ulanyş şertleriniň häzirki wersiýasy bilen baglanyşykly bolmaga razylaşýarsyňyz.

8. Gizlinligiňiz

Gizlinlik Policyörelgelerimizi okaň.

9. Dolandyryş kanuny

Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici web sahypasy bilen baglanyşykly islendik talap, kanun düzgünlerine garşy gelmezden palta kanunlary bilen dolandyrylýar.