Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

Q345B kare çelik boruyla ilgili iki tür işlemler oluşturmak üzere

Makalanyň awtory:administrators goýberiliş wagty:2021/08/10 14:25:41 Okamak:231
1: Ekstrasyon işleme: Q345B kare çelik pipe üretim hatları kullanarak, makine ekipmeleri ön, arka, sol ve sağ tarafta dört katlamadan oluşan sürüklerden oluşur.Her toparyň iki gezek ýöreýän sany bar we iki topar daşary düzenlenýär.Derrewlenişe görä süýşiklik tübden boşýar.The shaft is guided into the first group of extrusion forming wheels→the second group of extrusion forming wheels→Ekstrasiýa gurup sürekleriniň üçünji topary (ýüklemek taryşlaryň sany hakyky aýlamaklara we modalaryna bağlanýar), Q345D ýüzsiz ýüklemek gata oturgyç pipeleri ýüklenir.Q345B otuz karratur pipe üreticileriniň önümleriniň özellikleri örän täsirli, çalt we ýüze tüketmelidir.Ullakan diametrler bilen bu hili işlemek teknolojisi adatça ulanýar.

2: Soğuk çizimli formasyon: eşsiz tüpün üstüne boş diametri, Q345B kare tüpü-Q345B eşsiz kare tüpü-Q345B kare çelik tüpü-Q345B soğuk çizimli kare tüpü-Şangju Dingiu Metal Material Co.LtdSürüjilik gücünün etkisinde otuz tüpü Q345B kare çelik borusuna görä üretildi we işledildi.Bu şekilde üretim we işleme yöntemi Q345B kare çelik pipe bilen eşleýär.Açyryş esbap, Q345D süýtgeşik oturgyç bölegi bejerilip bilmeýär.Birnäçe ton abrasiýa eserleriniñ bahasy ýokary, we bitirilen produkt ýeke üretim we işleýişinde gaty dogry.Munuň ýene-de tüpde umumy önüm üretim we işleýişi bilen daşaryk gatnaşma araçlary bar.Q345B ýüzsiz kare tüpüň üretici özellikleri içeri we daşarydaky çykyş atyplary birbirlerine üretmek we proses etmek üçin işbirleşdirmeke mümkin edýär

Awtorlyk hukugy barada duýduryş:Namaýyşsyz karratur tüpüň üreticiÜpjün edildiQ345B kare çelik boruyla ilgili iki tür işlemler oluşturmak üzereInternetden gelýär we diňe görkezmek üçin ulanylýar we şeýle maglumatlaryň takyklygyny, dogrulygyny, öz wagtynda ýa-da dolulygyny kepillendirmeýär. Käbir suratlaryň we tekstiň awtorlyk hukugy henizem asyl awtora degişlidir. Hukuklaryňyzy bozsaňyz, bize ýüz tutuň we mümkin boldugyça 24 sagadyň dowamynda pozarys. Diňe mugt hyzmatlar bilen baglanyşyklyQ345B kare çelik boruyla ilgili iki tür işlemler oluşturmak üzereŞeýle hem, bu web sahypasynyň pikirlerini ýa-da pikirlerini görkezmeýär we salgylanma gymmaty ýok. Sag boluň.