Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

Q345B kare tüpüsü üçin önlenme ölçülerinin bilgi

Makalanyň awtory:administrators goýberiliş wagty:2021/08/10 14:21:46 Okamak:211
Q345B ikinji tüpüň uygulamasy her ýerde bolup biler.Ýeri çöplüksiz oturgyç çaplary in şaat senagatynda täsirli däl.Knowledge of the advantages and disadvantages of Q345B cold drawn square tube and Q345B square tube is also one of the common raw materials in the basic construction of houses. Iglamak stainler çempionlyklarynda relativ umumy işlemek yöntemidir.Biz Q345B kare tubalary üçin diňsiz piper süýşünde näme üns bermeli?Ytlamak hemme işlemde käbir kynçylyk bolup görünýär.Q345B kare tubalary welding wagty üçin Q345B kare tüpü-Q345B kare çelik tüpü-Q345B kare çelik tüpü-Q345B sowuk çizdiği kare tüpü-Şandong Dingyu Metal Material Co., Ltd. Ony nädip önlemeli?

Sonra Q345B karratur tüpünde süýşürmek üçin netijeli hasaplanýar: süýşürmek we ýokary etkinlik azaltmak, ulaganyň etkinlik etkinliğini azaltmak üçin görünýär.Isparmak bolup böleklere we çöplüklere gatnaşmak aňsat, Q345B sowuk karratur tüpüsiniň önünliklerini we çöplüklerini bilmek üçin ýüzedir, dogry çöplüksiz tüpüň süýşinden daşyrak bolup, bölekler uludyr.Dahili möhüm tüpüň bolmagynyň döredişi welin görünüşligi ýok bolmagyny we başga bir näsazlyk bolmagyny sebäp edýär.Ýuwaşyrmakdan çykmak üçin, indiki beş sany hasaplamak saňa biraz kömek etmeli:

(1) In Q345B square tube arc welding, there is a certain regularity between the splash rate of each diameter electrode and the welding current: the splash rate is lower in the small current area, and the splash in the high current area The ejection rate is also small, and the spattering rate in the middle area is larger. Şol sebäpli, häzirki ýuwşyrymy gaýd etmek üçin meýdançalary ýitirmek üçin synanyň.

   (2) Elektronyň daşaryky ýetişimi mümkin olduğunca azaltmaly, bu ýerde ýuwjanyň gapysyny azaltyp biler.

TAGSbelligi:Q235B square tube

Awtorlyk hukugy barada duýduryş:Namaýyşsyz karratur tüpüň üreticiÜpjün edildiQ345B kare tüpüsü üçin önlenme ölçülerinin bilgiInternetden gelýär we diňe görkezmek üçin ulanylýar we şeýle maglumatlaryň takyklygyny, dogrulygyny, öz wagtynda ýa-da dolulygyny kepillendirmeýär. Käbir suratlaryň we tekstiň awtorlyk hukugy henizem asyl awtora degişlidir. Hukuklaryňyzy bozsaňyz, bize ýüz tutuň we mümkin boldugyça 24 sagadyň dowamynda pozarys. Diňe mugt hyzmatlar bilen baglanyşyklyQ345B kare tüpüsü üçin önlenme ölçülerinin bilgiŞeýle hem, bu web sahypasynyň pikirlerini ýa-da pikirlerini görkezmeýär we salgylanma gymmaty ýok. Sag boluň.