Sizi görmäge hoş geldiňiz we dogrudan hizmet ediniňiz.

häzirki ýagdaýy: Namaýyşsyz karratur tüpüň üretici>Önümler sergisi>Q345B sowuk çizim kare boru>Q345B cold drawn square tube

Q345B cold drawn square tube

önümiň beýany Beýleki teklipler
Q345B cold drawn square pipe has good stability and is a composite structure. Epoksi resim boýunçylyk merkezini güçlendirip ýörekli çelik pipesi.Bu strukturyň birleşigi çelik pipesine gowy stabiliýat bolmagyna mümkin edýär.Tanap diňe görnüş ortamlaryň ýüzüne kodmak a ňsat däl, ýöne şol sebäpden so ňra sowuk çeken karratur pipesi ulanmakdan soňra aňsat däl we lançy sisteminiň durmuşyny oňuryp biler.
habar
bilen habarlaşyň
Degişli önümler